Over privacy

Hoe gaat Erfgenamenonderzoek.nl om met persoonsgegevens?


Privacy is anno 2022 een groot goed. Wij zijn ons daarvan terdege bewust en gaan conscientieus om met de persoonsgegevens die wij uit hoofde van onze werkzaamheden verwerken.


Dat betekent minimaal dat wij ons conformeren aan de waarborgen die de AVG ter bescherming van uw belangen heeft getroffen. Dat doen we door een verwerkingsregister bij te houden waarin we vastleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dat doen en tot welk doel. 


De op basis van dit register opgemaakte privacyverklaring kunt u hier downloaden. De AVG zelf kunt u hier nalezen.


Uw rechten op grond van de AVG


U heeft onder specifieke omstandigheden het recht om:


uw persoonsgegevens in te zien, te (doen) corrigeren of te (doen) verwijderen (recht op vergetelheid);

eventuele aan ons verleende toestemming in te trekken;

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (direct marketing, specifieke situatie);

een (digitale) kopie te ontvangen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken.


U kunt uw vorenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@erfgenamenonderzoek.nl.


Aarzelt u niet contact met ons op te nemen bij vragen en/of opmerkingen.

Bel ons op


085-0604243

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.