FAQ Claimafwikkeling

Antwoorden op de meest gestelde vragen inzake claimafwikkeling


Vraag: 

Weten jullie eigenlijk wel zeker dat er nog een ongeclaimd tegoed bestaat?


Antwoord:

In het in kaart brengen van een familie, het opstellen van een stamboom aan de hand van de verkregen informatie en het opsporen van levende afstammelingen die hun erfrechtelijke rechten kunnen doen gelden, gaat veel tijd, energie en geld zitten. De kosten van de werkzaamheden komen in beginsel voor onze rekening; dienstverlening vindt plaats op basis van no cure, no pay. Als een dossier dan niet succesvol kan worden afgerond, betekent dit dat wij de kosten uit eigen zak zullen moeten betalen. Het is dus, met andere woorden, voor geen van de partijen wenselijk een onderzoek op te starten als een zaak slechts een geringe kans van slagen heeft. Op die voet zijn wij ervan overtuigd dat ook de zaak waarin we u hebben benaderd, een grote slaagkans heeft.


Vraag:

Hoe is het mogelijk dat het tegoed zo'n lange tijd ongeclaimd is gebleven?


Antwoord:

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. In sommige gevallen ontbreekt het de behandelaar aan genealogische expertise of toegang tot specifieke bronnen; in andere gevallen heeft men (bijvoorbeeld toen digitale bronnen nog minder toegankelijk waren) de rechthebbenden gewoonweg niet kunnen vinden. Soms blijft een dossier daardoor lang in een lade liggen, alvorens besloten wordt een nieuwe poging te wagen. De oorzaken zijn talrijk; de erfgenaam kan bijvoorbeeld zijn vertrokken naar het buitenland, ambtshalve uit het Nederlandse bevolkingsregister zijn verwijderd en in het buitenland zich niet hebben laten registreren.


Vraag:

Ik ben benaderd over een buitenlands tegoed. Wat moet ik nu doen?


Antwoord:

Als u door ons bent benaderd, hebben wij u een overeenkomst van opdracht voorgelegd. Als deze overeenkomst door beide partijen is ondertekend, vangen wij aan met het onderzoek. Wij informeren u over de mogelijkheden voor wat betreft de wijze van aanvaarding, de eventuele risico's die met de respectieve wijzen van aanvaarding gemoeid zijn en welke invloed verjaringstermijnen kunnen hebben op genoemde risico's. Onze vertegenwoordigingsbevoegdheid is gelegen in een door u aan ons te verstrekken volmacht, die door ons zal worden opgesteld. Houdt u er rekening mee dat een erfgenamenonderzoek, afhankelijk van verschillende factoren, soms wel meer dan een jaar kan duren. Uiteraard houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.


Vraag:

Waarom kunt u mij nog niet vertellen hoe groot mijn erfdeel is?


Antwoord:

In de eerste plaats is soms niet bekend wat de omvang is van de nalatenschap. Een oorzaak daarvan kan zijn dat nog niet bekend is waar de nalatenschap uit bestaat of dat de waarde simpelweg niet wordt gepubliceerd. De omvang van uw erfdeel kan bovendien pas - bij benadering - worden bepaald als alle erfgenamen én hun familierechtelijke verhouding tot de erflater in kaart zijn gebracht.


Vraag:

Ben ik aansprakelijk voor eventuele schulden?


Antwoord:

Wij aanvaarden erfdelen namens onze cliënten uitsluitend 'beneficiair', hetgeen inhoudt dat u in beginsel niet met uw privévermogen aansprakelijk bent voor boedeloverstijgende schulden. Als het gaat om een tegoed in het buitenland laten we ons informeren door een erfrechtspecialist ter plaatse, zodat we ook zo'n erfdeel namens u kunnen aanvaarden op een aan de beneficiaire aanvaarding navenante wijze. Er bestaan ook landen waarin per definitie geen schulden kunnen worden geërfd.


Als men in Nederland beneficiair aanvaardt, dan schrijft artikel 4:202 van het Burgerlijk Wetboek voor dat de nalatenschap wettelijk moet worden vereffend. Deze complexe procedure, waarbij onder meer een boedelbeschrijving wordt opgemaakt en schulden worden betaald, is inbegrepen bij de dienstverlening. Aangezien in verreweg de meeste gevallen belangrijke verjaringstermijnen reeds zullen zijn verstreken, wordt ook daardoor het risico ingeperkt. Nog van belang om te noemen is dat u wellicht erfbelasting bent verschuldigd, maar dat daarop ook uitzonderingen bestaan.


Vraag:

Wordt u ingehuurd door de overheid om erfenissen af te wikkelen?


Antwoord:

Dit is meestal niet het geval, hoewel er uitzonderingen bestaan. In veel gevallen is er wel sprake van een zekere samenwerking of liever 'medewerking'. Als geen rechthebbende kan worden gevonden, moeten tegoeden aan de overheid in bewaring worden gegeven. Hierna kan men nog maximaal 20 jaar lang zijn rechten doen gelden. Daarna vervalt het tegoed aan de Staat der Nederlanden. Wij zetten ons ervoor in dit te voorkomen, door op zoek te gaan naar de wettelijke erfgenamen en namens hen binnen de gestelde termijn aanspraak te maken op het geld.


Vraag:

Kan ik ook zonder tussenkomst van jullie aanspraak maken op mijn erfdeel?


Antwoord:

Het staat u uiteraard volledig vrij uw eigen onderzoek te verrichten en rechtstreeks aanspraak te maken op (uw deel van) een nalatenschap. Houdt u daarbij wel in gedachten dat u aan de hand van akten uit de Burgerlijke Stand, uittreksels uit het bevolkingsregister, certificaten en andere bewijsstukken zult moeten aantonen dat u recht heeft op een erfdeel ex art. 4:10 van het Burgerlijk Wetboek of zelfs naar buitenlands erfrecht.


Belangrijke aandachtspunten zijn bovendien of er schulden zijn, welke verjaringstermijnen van toepassing zijn en op welke wijze u wenst te accepteren. Afhankelijk daarvan kan het zijn dat de wet aanvullende procedures voorschrijft, zoals het voltooien van de wettelijke vereffening ex art. 4:202 van het Burgerlijk Wetboek. In de praktijk blijkt claimafwikkeling een langslepend, kostbaar en complex proces te zijn. U doet er verstandig aan deze procedure te laten voltooien door een juridische professional met kennis van genealogie. Het niet volgen van de juiste procedure kan niet alleen onnodige kosten met zich meebrengen, maar ook betekenen dat u geen aanspraak meer kunt maken of aansprakelijk wordt voor schulden.


Vraag:

Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik het niet wil hebben?


Antwoord:

Bij claimafwikkeling is in de meeste gevallen sprake van versterferfrecht; er is dan geen testament. Volgens artikel 4:10 lid 2 jo. 4:12 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek komen de afstammelingen van een kind, broer, zuster, grootouders of overgrootouder in diens plaats wanneer u uw erfdeel verwerpt. Indien u geen afstammelingen heeft, valt uw erfdeel toe aan degenen die uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling erven.


Vraag:

Wordt er rente betaald over mijn erfdeel?


Antwoord:

Ja, over het uit te keren tegoed wordt rente vergoed. Dit is in ieder geval zo wanneer het een Nederlands tegoed is dat aan de overheid in bewaring is gegeven. In het buitenland hoeft dit niet zo te zijn; in de praktijk zal van geval tot geval moeten worden bekeken of er aanspraak op rente kan worden gemaakt.


Vraag:

Moet ik de erfenis delen met andere familieleden?


Antwoord:

Als er andere erfgenamen in dezelfde parentele bestaan, zult u de nalatenschap moeten delen met die andere erfgenamen. De rechthebbenden die uit eigen hoofde erven, erven voor gelijke delen. Bij plaatsvervulling verkrijgen de afstammelingen dus ieder een gelijk deel van het erfdeel van hun voorouder, die verworpen heeft of is vooroverleden. Eveneens van belang is of er sprake is van oud erfrecht (vóór 2003) of nieuwe erfrecht (per 1 januari 2003).


Vraag:

Moet ik over de verkrijging erfbelasting betalen?


Antwoord:

In de meeste gevallen is dit zo. Van invloed daarop en op de hoogte is onder meer of het gaat om een Nederlandse of een buitenlandse nalatenschap, wanneer de erflater is overleden, welke eventuele vrijstelling er geldt voor u en in welke tariefgroep u zich bevindt. De belastingtarieven in Nederland variëren tussen 10% en 40% maar het kan zijn dat de nalatenschap onder een oud belastingregime valt. Ook worden de vrijstellingen jaarlijks bijgesteld.

Bel ons op


085-0604243

Meer weten?

Neem contact met ons op.


Ook voor een kennismakingsafspraak of indien u een algemene vraag heeft over andere diensten.