Advocaten & curatoren

Moet u een wettelijke taak op basis van een algemeen verbindend voorschrift uitvoeren, maar krijgt u van de gemeente geen medewerking als het gaat om het opvragen van informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Wellicht dient verdergaand genealogisch onderzoek plaats te vinden of heeft u informatie nodig uit het buitenland?


Genealogisch onderzoek


Op basis van archiefonderzoek ontvangt u van ons een ondertekende rapportage met daarin alle benodigde informatie, de juistheid waarvan wij graag als getuige-deskundige in de zin van artikel 194 Wetboek van Rechtsvordering bevestigen. Ook wanneer er stukken uit het buitenland nodig zijn, zoals akten uit de Burgerlijke Stand of informatie uit het bevolkingsregister, verzorgen wij dit. Desverlangd worden de stukken gelegaliseerd en geapostilleerd aangeleverd.


Traceren van personen


Met regelmaat wordt ons verzocht personen op te sporen in het kader van een te entameren rechtbankprocedure of een faillissement waarin u als curator bent benoemd. Wij zijn hierbij graag van dienst, met dien verstande dat wij ons hebben te conformeren aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Voor de verwerking van persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang nodig (artikel 6 lid 1 sub f AVG); daarnaast is een gerechtvaardigd doel nodig (artikel 6 lid 4 AVG) en dient de betrokkene geïnformeerd te worden over de verwerking van diens persoonsgegevens (die informatieplicht kan onder voorwaarden aan u worden overgedragen).

De volledige wettekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u hier nalezen.


Verzorgingsgebied


Ons verzorgingsgebied strekt zich uit over de gehele wereld. Door een internationaal samenwerkingsverband kunnen we in vrijwel ieder land afstammelingenonderzoek verrichten, personen opsporen en de benodigde documenten opvragen. Zo kunnen we bovendien zeer efficiënt met resultaten komen. Voor collega's van u verrichtten wij reeds onderzoek in onder meer Suriname, Portugal, Duitsland en Indonesië.


Tarieven


Wij werken op basis van uurloon toegespitst op het onderzoek dat nodig is. Op basis van de informatie die u aan ons verstrekt zal de hoogte van dit uurloon worden bepaald. U ontvangt een offerte op maat van ons, rekening houdend met de omstandigheden van het onderzoek.


Privacy


Uw informatie is bij ons in vertrouwde handen. Wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (1545901) en beschikken over een recherchevergunning verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB 1403). De eigenaar van Erfgenamenonderzoek.nl, Klaas Zondervan, staat bovendien als juridisch adviseur ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).

Bel ons op


085-0604243

Voor Advocaten

Onderzoek bevolkingsadministratie

Loopt u weleens aan tegen een niet medewerkend overheidsorgaan? Of is verdergaand genealogisch onderzoek nodig? Wij kunnen  u een rapportage aanleveren met  daarin alle benodigde persoonsgegevens.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.