Begrippen

Afschrift

wat afgeschreven is, schriftelijke kopie

Afstammeling

persoon in verhouding tot degene of degenen van wie hij of zij afstamt

Akte

schriftelijk stuk, volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt, om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen

Apostille

kanttekening op een akte, op een verzoekschrift enz., aantekening op de kant of aan het einde van een geschrift gesteld met het doel bericht, consideratie en advies te geven of te vragen

Archief

verzameling van geschreven stukken, oorkonden, akten, bescheiden, registers enz. die betrekking hebben op het bestuur van staat, gewest of gemeente, van een instelling of vereniging, van de werkkring van een openbaar ambtenaar of van een geslacht

Bevolkingsregister

lijst (kaartsysteem) waarin alle inwoners van een gemeente wettelijk worden ingeschreven en waarin geregeld aantekening wordt gehouden van de wijzigingen der bevolking in gezinsverband (te onderscheiden van de registers van de burgerlijke stand)

Burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Bij volgende gelegenheden worden akten opgemaakt: bij geboorte, bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden. Eveneens wordt, sinds de invoering ervan in 1998, het geregistreerd partnerschap bijgehouden.

BW

Burgerlijk Wetboek

Certificaat

schriftelijke verklaring; synoniem: getuigschrift, bewijs, attest

Codicil

bijvoegsel bij een testament; onderhands, door de erflater geheel geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk, waarin zonder verdere formaliteiten bijzondere beschikkingen kunnen worden gemaakt (kleine legaten van bepaalde goederen, benoeming van een executeur enz.)

Correspondent

iemand met wie men briefwisseling onderhoudt

Efficiëntie

het verkrijgen van het grootst mogelijk effect of resultaat met of uit een gegeven kracht, middel of toestand, m.n. de rationele toepassing van economische principes in het bedrijfsleven

Emigratie

definitief vertrek naar een land overzee, naar het buitenland

Erflater

persoon die enig bezit als erfenis nalaat

Erfrecht

het samenstel van rechtsregels of wetsbepalingen waarbij de vererving geregeld is

Factor

omstandigheid (kracht enz.) die invloed op de uitslag van iets uitoefent, medebepalend element

Forensisch

gerechtelijk

Genealogie

wetenschap van het stamboomonderzoek, van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families)

Goederen

vermogen, bezittingen, in juridische zin alle zaken en vermogensrechten (vgl. art. 3:1 BW)

Legalisatie

het bekrachtigen van een handtekening door de bevoegde autoriteit

Mondiaal

over de hele wereld verspreid, zich voordoend, bekend enz., de hele wereld betreffend

Nalatenschap

het geheel van hetgeen iemand bij zijn dood nalaat

Nasporing

naspeuring, nauwkeurig, met name min of meer langdurig en moeizaam onderzoek

No cure, no pay

clausule in bergingscontracten voor verongelukte schepen, die inhoudt dat het bergersloon niet hoeft te worden betaald als de berging niet kan worden uitgevoerd (bij uitbr. ook gezegd mbt. andere contracten)

Onderzoek

de handeling van het onderzoeken, teneinde door de verzameling van gegevens tot een oplossing voor een bep. probleem te komen, (ook) gezamenlijke nasporingen betreffende een zaak

Opsporen

door nasporen, door zoeken ontdekken, vinden

Opsporing

het opsporen of opgespoord-worden

Persoonsgegevens

gegevens betreffende een persoon in een persoonsregister

Privacy

elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is

Rapportage

volgens opdracht of krachtens beroep uitgebracht verslag

Tegoed

bedrag dat iemand nog te vorderen heeft, positief saldo

Testament

in geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iem. verklaart wat na zijn dood, m.n. met zijn vermogen zal geschieden, uiterste wil

Uittreksel

korte weergave van de inhoud, gedeeltelijk afschrift

Vereffenaar

de persoon is belast met de afwikkeling van een nalatenschap; de erfgenamen die een erfenis beneficiair hebben aanvaard of een door de rechtbank benoemde vereffenaar; de taak van een vereffenaar is de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen

Verschot

hetgeen men boven zijn werk voor andere benodigdheden voorschiet

Verwant

persoon met wie men is verbonden door familiebetrekking

Verzorgingsgebied

gebied waarover de activiteit zich uitstrekt

Vice versa

over en weer

Vinden.nu

op deze website zijn links te vinden naar onder meer genealogische webpagina's

Voorwaarde

vooraf gestelde beperkende bepaling, datgene van welks vervulling afhangt of men zich tot iets bereid verklaart, of iets mogelijk is of plaats kan hebben, of die de wijze daarvan bepaalt

Wetgeving

de gemaakte, bestaande wetten in een land, betreffende enig onderdeel van het recht

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.